Sứ trắng đủ bộ

Tô bầu sứ trắng

Liên hệ
6-7-8 ST

Dĩa xoài sứ trắng

Liên hệ
xoài 9-10-12-14 ST

Dĩa mắm 4'' sứ trắng

Liên hệ
mắm 4''ST

Dĩa ảo sứ trắng

Liên hệ
6-7-8-9 ST

Dĩa cạn sứ trắng

Liên hệ
6-7-8-9

Chén nhật 4.5 mỏng

Liên hệ
chén mỏng 4.5

Chén dày 4.5

Liên hệ
4.5 dày

Chén mắm loe 3,8

Liên hệ
loe 3,8

Hàng màu Elegant

Liên hệ
AC-1005