Sứ trắng đủ bộ

Tô bầu sứ trắng

Liên hệ
6-7-8 ST

Dĩa xoài sứ trắng

Liên hệ
xoài 9-10-12-14 ST

Dĩa mắm 4'' sứ trắng

Liên hệ
mắm 4''ST

Dĩa ảo sứ trắng

Liên hệ
6-7-8-9 ST

Dĩa cạn sứ trắng

Liên hệ
6-7-8-9

Chén nhật 4.5 mỏng

Liên hệ
chén mỏng 4.5

Chén dày 4.5

Liên hệ
4.5 dày

Chén mắm loe 3,8

Liên hệ
loe 3,8

Dĩa xoáy màu

Liên hệ
310

Hàng màu Elegant

Liên hệ
AC-1005