Sứ hoa cổ

Dĩa ảo hoa cổ

Liên hệ
dĩa 005

Chén ngấn hoa cổ 013

Liên hệ
chén ngấn 013

Tô bầu cổ

Liên hệ
013

dĩa 8 ảo sứ cổ

Liên hệ
8 ảo 013

Tô 7 ngấn sứ hoa

Liên hệ
tô ngấn 7 bông 68